ارسال فوری جدیدترین عروسک های وارداتی – چیچیلاس

موزه عروسک و فرهنگ ایران علاوهبر نمایش عروسکها، دفترچهای از خاطرات و روایتهای شفاهی مردمان ایران است که هر کدام در دل خود، هزاران قصه و در دستان خود، عروسکها و اسباببازیهایی دارند که هر کدام از آنها، از پدربزرگها و مادربزرگهایمان بهیادگار ماندهاند. سوالی که مطرح می شود اینست که چگونه می توانم مطمئن شوم یک عروسک برای بازی ایمن است؟ در یونان و روم مرسوم بود که پسران هنگام بلوغ اسباب بازی های خود را وقف خدایان می کردند و دختران هنگام ازدواج اسباب بازی های خود را به الهه ها تقدیم می کردند. آنها داشتند آمریکایی با ۲۰ میلیون نفر جمعیت را که شامل سرخپوستها و مردمی که هنوز بهعنوان برده، اسیر بودند، پشت سر میگذاشتند. حتی از نحوه انتخاب او بیشتر میتوان روحیهاش را شناخت و بهتر او را تربیت کرد. بعد از گذر از دوره نوپایی، رفتار فرزند شما با عروسک و نحوه ابراز احساسات به آن تغییر میکند.

بعد از گذشتِ هشت روز که خبری از هیستینگ نشد، مهاجران یک پیامرسان را به بالای دره فرستادند تا او را پیدا کند. ما که بهترش را داریم. اما ماهیتِ کودکانه، معصومانه و بیحرکتِ عروسکها، آنها را به اشیایی با پتانسیلِ بالایی از نظر ترساندن تبدیل کرده است. درحالیکه حدود یک میلیون نفر از آوارگانِ ایرلندی ناشی از قطحی سیبزمینی بزرگِ ایرلند به آمریکا مهاجرت کرده بودند، هزاران آمریکایی مشتاق بودند تا به بخشی از ماجراجویی باشکوهِ فتحِ غرب تبدیل شوند. درحالیکه اعضای گروه داشتند از گرسنگی میمردند، هر چیزی که دستشان میآمد میخوردند؛ از موش و استخوان گرفته تا چرم. اما وقتی گروه دانر به دهانهی دره رسیدند، با پیغامی بر سر یک شاخه درخت از هیستینگ مواجه شدند که هشدار داده بود که مسیرِ روبهرو پیچیدهتر از چیزی که فکر میکرد است. البته که شیفتگی فرهنگ عامه به عروسکهای هولناک دربارهی شیفتگی ما به آنها در دنیای واقعی نیز صدق میکند. می توانند در اینده علاقه ی خود را نیز راحت تر به زبان بیاورند. این کار سبب می شود که آن ها در طی روز از کلمات بیشتری استفاده کنند و راحت تر بتوانند افکار خود را بر زبان بیاورند و روی فن بیان خود مسلط تر شوند یه همین نسبت دامنه ی لغات آن ها گسترش می یابد و نیروی تکلمشان تا حد بسیار قابل توجهی پیشرفت می کند.

کودک بهوسیلۀ خانۀ عروسکی و نقشی که هر یک از عروسک ها برعهده دارند، خشم، نفرت، کینه و حسادت خود را نشان میدهد. فروشگاه اسباب بازی هویو دارای مدلهای بسیار جذاب و متنوعی از انواع عروسک ها در طرح ها و رنگ های بسیار جذاب و متنوع است. کمی حوصله برای جستجو و زمان گذاشتن برای تحقیق در گزارش ها و مقاله های خارجی درباره زوایای کمتر دیده شده صنعت اسباب بازی نشان می دهد که از سال 2000میلادی به بعد، تمایل و درخواست برای خرید عروسک های معلول و همسان با شرایط کودکان دارای معلولیت دوباره رونق گرفته است. آنها اگرچه سفرشان را با دنبال کردنِ مسیرِ آشنای کالیفرنیا به سمتِ شهرِ کوچکِ فورت بریجر در ایالتِ وایومینگ آغاز کردند، اما تصمیم گرفتند مسیرِ عادیشان به سمتِ کالیفرنیا را ترک کرده و از مسیرِ کوتاهتر اما ناشناختهای که راهنمایی به اسم لنسفورد هِیستینگ به آنها پیشنهاد کرده بود استفاده کنند.هیستینگ در آن زمان در فورت بریجر حضور نداشت؛ او مسئولیتِ رهبری یک قطارِ واگن دیگر را در این مسیرِ جدید برعهده داشت. پتی رید که این عروسک مشهور به او تعلق داشته، دختر هشت سالهای بود که همراهبا خانوادهاش در گروه دانر حضور داشته است و جان سالم به در بُردنِ کلِ اعضای خانوادهشان به معنای آدمخواری آنهاست.پس از این ماجرا، روزنامهها برای مخفی کردنِ شرم و ننگِ آدمخواری و حفظ کردن چهرهی زیبای جنبشِ مهاجرت به غرب یا از منتشر کردنِ حقایقِ وحشتناک این فاجعه امتناع کردند یا از شدتِ آنها کاستند.

اگرچه آنا از نفرینِ ژولیت اطمینان دارد، اما او بهدنبالِ راهی برای خلاص شدن از دستِ آن نیست؛ آنا گفته است که خانوادهاش با محبت و دقت از عروسکی که نمادِ غم و اندوهِ ناشی از فقدانِ پسرانشان است نگهداری خواهند کرد. اما او برای گروه دانر پیغام گذاشته بود که دنبالش کنند و قول داده بود که مسیر را برایشان علامتگذاری خواهد کرد. عدهای اعتقاد دارند که ژولیت توسط ارواحِ پسرانِ مُرده تسخیر شده است و بچههای دخترانِ نسل بعد که مادر خواهند شد را محکوم به سرنوشتِ شومِ مشابهای میکند. روزهای هدررفته به این معنی بود که گروه دانر باید رشته کوه نوادا را در اواخرِ فصل پشت سر میگذاشتند. گروه دانر که از ۸۹ مهاجر تشکیل شده بود، فورت بریجر را با بیست واگن به سمتِ درهی وبـر ترک کردند؛ جایی که هیستینگ ادعا کرده بود که مسیرِ راحتی در بینِ کوهستانِ واساچ انتظارشان را میکشد. شاید یکی از دلایلش این است که ما از خود بیگانهایم و خودمان را درست نمیشناسیم.

دیدگاهتان را بنویسید