ارسال فوری جدیدترین عروسک های وارداتی – چیچیلاس

تاریخِ این عروسک با فراهم شدن اطلاعاتِ بیشتری از گذشتهاش توسط طالعبینها و رمالها، گسترش پیدا کرد. از اینجا به بعد، رابطهی آتو و عروسک تا دورانِ بزرگسالی ادامه پیدا کرد. یکی از متصدیانِ موزه که روث استابز نام دارد در سال ۱۹۹۲ در پاسخ به این سؤال که آیا این موزه میزبانِ داستانهای ارواحِ خودش است یا نه، داستان مندی را به نگارش درآورد.داستان مندی در قالب کتابی به اسم «داستانهای ماوراطبیعهی پیرامونِ بریتیش کلمبیا» در سال ۱۹۹۹ منتشر شد و سروصدای زیادی در سراسرِ کانادا به پا کرد. عروسک هایی که می توان با یک بطری به آنها غذا داد یا پوشک آنها را عوض کرد، عروسک دخترانه هایی که به راحتی لباس پوشیده و درآورند، انتخاب های بسیار خوبی هستند. از این رو قصد داریم در مجلهی گردشگری فلای تودی، این عروسکها که ثبت ملی شدهاند را معرفی و داستان آفرینش آنها در هر بافت محلی را بیان کنیم. برای مقابله با فرهنگ یکسان سازی جهان مدرن و پسامدرن و برای جلوگیری از ورود اندیشه های فرهنگ هایی که از لحظ تکنولوژیک و سیاسی استیلاء قدرت دارند نمی توان با طرح های ناقص و کم ارزشی که از عدم شناخت زیبایی شناختی و بار فرهنگی جامعه سر بر می آورد، صرفاً با پوشاندن یک لباس محلی بر آن مدعی ارتباط فرهنگی با دنیای کودکان گردید.

عروسک رابرت که به بزرگی یک پسربچه است، لباسِ ملوانی به تن دارد و در چهرهی سوراخ سوراخ، زخمی و پوسیدهاش، نشانهای از انسانیت و زندگی دیده نمیشود. همچنین لباسِ ملوانی کوچکی که رابرت به تن دارد توسط شرکتِ عروسکساز تهیه نشده است؛ احتمالا این لباس یکی از لباسهایی بوده است که خودِ آتو در کودکی به تن میکرد.طبقِ افسانهها، یکی از عادتهای آتو این بود که اتفاقاتِ بد را گردنِ عروسکش میانداخت. همچنین شخصیت بُراق النبی است که آن را ساختهایم. مندی شاید شبیه یک عروسکِ عتیقهی تیپیکال به نظر برسد، اما گفته میشود که او خیلی ویژهتر از اینهاست. بیش از سه چهارم هزینه توسط خیریه ها پرداخت می شود. با صحبت کردن با عروسک ها و در جریان بازی قرار گرفتن می توانند آداب اجتماعی را در موقعیت های مختلف یاد بگیرند و آنچه را که نمی توانستند به راحتی به زبان بیاورند ، با قدرتی هر چه تمام تر بیان کنند و ارتباطی بسیار موثر برقرار نمایند. گفته میشود که احتمالا هدفِ ساخت رابرت فروختنِ آن بهعنوان یک اسباببازی نبوده است؛ تاریخنگارِ شرکتِ اِستیف به موزه گفته است که رابرت احتمالا یک اسباببازی دکوری برای تزیینِ ویترین بوده است. او بهعنوانِ یک عروسک، صاحبِ اسباببازی خودش است؛ سگی با چشمانِ ورقلمبیده و زننده و زبانِ بلندی که با گرسنگی خاصی از دهانش آویزان است.

یکی از ملاقاتکنندگان در حال فیلمبرداری از مندی متوجه میشود که چراغِ دوربینش هر پنج ثانیه روشن و خاموش میشود. او در راهروی ورودی موزه گذاشته شده بود؛ ملاقاتکنندگان به او زُل میزدند و دربارهی عروسکی با صورتِ شکسته و لبخندِ شریرانهاش صحبت میکردند. برخی از ملاقاتکنندگانِ موزه تجربههای مختلفی را در نزدیکی مندی گزارش کردهاند. همسرِ جدیدش بعد از به دنیا آوردنِ شش فرزندِ دختر سالم، از اطلاع پیدا کردن از اینکه برای هفتمین بار باردار شده است وحشت میکند. گفته میشود که این مادرِ نگران به دیدن یک «ملکهی وودو» میرود و از او میخواهد تا از قدرتهایش استفاده کند تا او یک فرزندِ پسر به دنیا بیاورد.اما مسئله این است که مادر نمیدانست که ملکهی وودو از شوهرِ مزرعهدارش به خاطر رفتارهای پیشینش علیه او متنفر است. باستان شناسان عروسک های یونانی ساخته شده از خاک رس که مفصل ران و شانه دارند را کشف کرده اند.

مردم ما در قدیم به دلیل خشک بودن کشورمان از قنات استفاده میکردند و طبق باوری که داشتند برای پر آب کردن قناتها افرادی را به صورت نمادین به عقد قنات درمیآوردند. گفته میشود پسرِ شیطان بلافاصله پس از تولد قادر به سخن گفتن بوده است؛ این بچهی وحشتناک بلافاصله بچههای همسایهها را میخورد، دندانهایش را دربرابرِ خواهرانِ وحشتزدهاش لُخت میکند و سپس در اتاقِ زیرشیروانی زندانی میشود تا اینکه درنهایت فرار میکند و طبقِ افسانهها، پسرِ شیطان کماکان از آن زمان تا به امروز در نیواورلئان پرسه میزند. با کمی جستجو در این دسته بندی اسباب بازیهای هیجان انگیزی به چشم می خورد که میتواند هدیه عالی برای کودکان و مخصوصا دختران باشد تا آنها را شاد و سرحال کند. خلاقیت جالبی برای عروسک اوتیسم به خرج داده؛ روی لباسِ عروسک نوشته: «سلام! روزنامهها و شبکههای رادیویی و تلویزیونی بهطرز سراسیمهای بهدنبالِ کار کردن روی این خبر هیجانانگیز و پُرطرفدار بودند.

دیدگاهتان را بنویسید