عروسک و خرید عروسک خرس و سخنگو

زن بهحدی از وجودِ این عروسک عاصی شده بود که تصمیم میگیرد با سوزاندنِ آن، کاملا از شرش خلاص شود، اما متوجه میشود که عروسک دربرابرِ آتش ضدضربه است. مثلاً کودکی که از دست پدرش عصبانی و خشمگین است، میتواند به عروسکی که نقش پدر را به او داده است، آسیب برساند و آن را بهزمین بکوبد. داستانی که وارنها از چگونگی تسخیرشدگی آنابل تعریف کردهاند با مادری که این عروسک را به مناسبتِ تولد دخترِ بزرگسالش دانـا برای او میخرد آغاز میشود. میانجی پس از ارتباط برقرار کردن با روحِ درونِ عروسک متوجه میشود که او خودش را آنابل هیگینز معرفی کرده است. شاید تمام آن مهاجران مُرده باشند، اما عروسکِ پتی رید کماکان بهعنوانِ آخرین بازماندهی وحشتِ مردمی است که پس از فرار از کشورِ پدریشان، واقعا اعتقاد داشتند که زندگی جدیدی انتظارِ فرزندانشان را میکشد، اما در عوض با کابوسِ مبارزه برای زندگیشان در شرایطِ سخت پذیرایی شدند. اگر کودک بتواند به نحو مناسبی این انرژی را در حین بازی تخلیه کند ، لاین انرژی برای رفتار های پر خطر و همچنین خرابکاری در محیط خانه و بیرون از محل زندگی و پارک به حداقل خواهد رسید.

وقتی دونا و هم اتاقیاش انجی خانه نبودند، عروسک در خانه شروع به حرکت میکرد. از پدیدار شدن یادداشتهایی روی کاغذ پوستی با دستخط بچه در خانه میگویند و تاکید میکنند که آنها در خانه نه مداد دارند و نه کاغذ پوستی. درحالیکه اعضای گروه داشتند از گرسنگی میمردند، هر چیزی که دستشان میآمد میخوردند؛ از موش و استخوان گرفته تا چرم. اما آن آنابلی که در فیلمهای او دیدهایم، زمین تا آسمان با نسخهی واقعی آنابل فرق میکند. به همین دلیل باید عروسک ها را از مکان معتبری خریداری کنید تا از کیفیت آنها مطمئن شوید. این زمانی است که خانههای عروسکی یک اسباب بازی شگفت انگیز برای بچهها است که به شما کمک میکند برخی از درسهای ارزشمند زندگی را در کودک ایجاد کنید. فروشنده به خریداران هشدار داده بود که هرکسی که عروسک را میخرد نباید حتی جعبهی نقرهای حاوی عروسک را هم باز کند؛ که این عروسک باید دور از دسترس و یک جای پنهان نگهداری شود. پس از اینکه آنتونی از فعالیتهای ماوراطبیعهی پیرامونِ هارولد وحشت میکند، آن را به مدتِ هشت سال در انباری زندانی میکند. شاید این کار برای جلوگیری از حملهی فیزیکی عروسک در دنیای واقعی کافی بود، اما قادر به متوقف کردنِ عروسک از اذیت کردن زن در خوابهایش نبود.

این عروسک وودو در یک جعبهی فلزی بسته شده بود و شامل هشداری در خصوصی عدم جدا کردنِ آن از نگهدارندهی فلزیاش میشد. پتی رید که این عروسک مشهور به او تعلق داشته، دختر هشت سالهای بود که همراهبا خانوادهاش در گروه دانر حضور داشته است و جان سالم به در بُردنِ کلِ اعضای خانوادهشان به معنای آدمخواری آنهاست.پس از این ماجرا، روزنامهها برای مخفی کردنِ شرم و ننگِ آدمخواری و حفظ کردن چهرهی زیبای جنبشِ مهاجرت به غرب یا از منتشر کردنِ حقایقِ وحشتناک این فاجعه امتناع کردند یا از شدتِ آنها کاستند. روزنامهها و شبکههای رادیویی و تلویزیونی بهطرز سراسیمهای بهدنبالِ کار کردن روی این خبر هیجانانگیز و پُرطرفدار بودند. بالاخره زن تصمیم گرفت عروسک را به فرستنده باز پس بفرستد، اما مجددا بسته به خانهی خودش برگشت خورد؛ بسته اما شاملِ یادداشتی میشد که خبر از فوتِ دریافتکننده میداد. وقتی نمونههای اولیه المو را فشار میدادید، میخندیدند. یک بار دیگر هم وقتی لـو پس از شنیدن صداهایی از اتاقِ دانا، به آنجا سر میزند، با آنابل که در گوشهی اتاق افتاده بود مواجه میشود و ناگهان توسط چیزی نادیدنی که هفت جای چنگال از خودش روی سینهی لـو به جا میگذارد مورد حمله قرار میگیرد. مهمتر از همه اینکه با این جابجاییهای مقطعی هستی و موجودیت و اساس موزه مورد تهدید قرار میگیرد.

زنِ خریدار بدون آگاهی از خطری که تهدیدش میکند، عروسک را از جعبهاش آزاد کرد و بیرون آورد. زن دوباره عروسک را به خریدار میفرستد، اما خریدار میگوید که جعبهی حاوی عروسک، خالی به دست او رسیده است. آنها یک شب روی دست و سینهی عروسک، اثراتِ خون کشف میکنند. البته از عروسکی که توسط اِد و لورین وارن، شناختهشدهترین کاراگاهانِ ماوراطبیعهی دنیا کشف و ضبط شده است و بخشی از یکی از پُرفروشترین مجموعه فیلمهای ترسناکِ تاریخ است نیز غیر از این انتظار نمیرود. این عروسک بومی از سادهترین لوازم مانند پارچه، پنبه و چوب ساخته میشود. به این ترتیب، داستانِ گروه دانر به داستانِ افرادی با پسزمینههای سنی، نژادی، تحصیلی و مالی مختلفی است که در جستجوی رویای آمریکایی، کارشان به نبرد بر سر مرگ و زندگی کشیده میشود. اگرچه آنابل در فیلم یک عروسکِ سرامیکِ چینی است که قیافهاش از صد کیلومتری فریاد میزند که این عروسک نه برای بازی دختربچهها، بلکه برای استفاده در فیلمهای ترسناک تهیه شده است، اما عروسک آنابل در دنیای واقعی، یک عروسکِ پارچهای با چهرهای ملایمتر و محبتآمیزتر اما همزمان مشکوکتر است. جنس عروسک و کیفیت آن از آنجایی که کودکان خیلی با مراقبت از عروسکها آشنا نیستند و ممکن است، آنها را از بین ببرند نیز بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید